האתר עודכן בתאריך 18/11/2020
שכחתי סיסמה משתמש חדש כניסה
shadow shadow shadow shadow shadow shadow
שערי המטבעות היציגים מיום 12-10-2018 לפי בנק ישראל
דולר ארה''ב 3.628
יורו 4.2036
לירה שטרלינג 4.7965
ין יפני ( 100*) 3.2312
products
המשערכת 32 – התוכנה לחישובים משפטיים מכל הסוגים


המשערכת הינה התוכנה היסודית הוותיקה והמעודכנת ביותר לביצוע חישובים משפטיים. למעלה מ-20 שנה מציבה המשערכת סטנדרט מצוינות ואיכות ללא פשרות להצגת וביצוע חישוב משפטי, מורכב ככל שיהיה, ומשרתת את המערכת המשפטית ככלי עזר ראשון במעלה.

המשערכת מאפשרת לבצע שערוכים והיוונים, הערכות חוב, הערכות פיצויי נזיקין ופיצויי עבודה, הערכות מיסי מקרקעין – שבח ורכישה, וחישובים פיננסיים מסוגים שונים.
המשערכת מבצעת את החישובים המורכבים ביותר, במינימום פעולות מצד המשתמש, תוך ליווי המשתמש בתהליך החישובי ובחירת צעדי ההתקדמות לפי המצב המשפטי והעובדתי הרלוונטי.
המשערכת מאפשרת לערוך כללי שיערוך אישים עפ"י תבניות כללי חישוב פשוטות ו/או מורכבות ככל שנדרש, החל מריבית רגילה והצמדה רגילה, ועד לריבית צמודה משתנה ומצטברת לפי מאות טבלאות ריבית נוהגות במשק, טבלאות ריבית בנקאיות טבלאות החשב הכללי ועוד, וכן גורמי הצמדה שונים החל ממדד המחירים לצרכן וכלה במטבעות שונים.
המשערכת מבצעת שערוכי בזק, שערוכים רגילים, המרה ושיערוך, שערוך מחזורי, המרה ושיערוך מחזורי, חישוב פסקי דין מזונות ועוד...

המשערכת מבצעת חישוב פיצויי נזיקין מורכבים ומפורטים כאחד ומאפשרת למשתמש לקבל תמונת תחשיב נזק מפורטת לפי ראשי הנזק הרלוונטיים. החל מהפיצויים הרלוונטיים להפסדי עבר כולל הפסדים בגין אודן שכר מחזורי בתקופות שונות של אחוזי נכות, הפסדים לעתיד כולל הפסדי כושר השתכרות, הפסדי פנסיה והפסדים לעתיד שונים. כמו כן מאפשרת המשערכת להעריך את הסכומים המגיעים או אמורים להגיע לנפגע מהביטוח הלאומי כולל היוון לפי התקנות. המשערכת מאפשרת גם להעריך את הפיצוי המגיע לתלויים עפ"י שיטת הידות וכן את הפיצוי המגיע לעיזבון עפ"י כללי הפסיקה החדשים הנוגעים לפיצוי בגין ה"שנים האבודות".
כאמור בסוף התחשיב מתקבל דו מרכז המסכם גם ברמת תת קטגוריות את הסכומים השונים וכולל גם את החישוב של שכר טירחת עורך הדין.
בנוסף במסגרת פיצויי נזיקין ניתן לבצע חישוב של שכר טירחת עורך הדין בתיק עפ"י תעריף אבנר ונתוני התיק העובדתיים.

המשערכת מבצעת הערכות מיסי מקרקעים שבח ורכישה. חישוב מס שבח מבוצע ברמת רכישה בודדת ו/או מכירה של נכס שנרכש במספר תתי רכישות. החישוב מוביל את המשתמש במסלול של קליטת פרטי העסקה מכירה ורכישה, המשך בפרטי הניכויים השונים, המשך בפרטי הפחתים השונים במקרה ומדובר בנכס בר פחת וכלה בפרטים ושיקולים שונים הקשורים לחישוב הסופי כגון הפסדי עבר, הפסדי הון, פריסה במידה ומתבקשת, סוג הנישום ומדרגות המס הרלוונטיות ועוד... למותר לציין שהחישוב לוקח בחשבון את כלל הוראות החוק והפסיקה לגבי פרטי החישוב, ניכויים, פחתים, הפסדים, פריסה וכו'.
סיום החישוב מאופיין בקבלת דוח מפורט ו/או בטופס 2990 של שומה עצמית המתאים לדרישות הנציבות להגשת שומה עצמית ובנוי לפי כל הכללים הרלוונטיים. במקרה של מספר תתי רכישות מופקים מספר דוחות ו/או טפסי משנה ודוח ו/או טופס מרכז אחד.

למשערכת יש מודול חייבים המאפשר לנהל תיק חוב על ידי קביעת פרטים כלליים לתיק, פרטי חייבים/זוכים וכו' ובעיקר פרטי קרנות חוב וזיכויים. מודול זה מאפשר לקלוט חיובים המשוערכים לפי כל כלל במערכת, כלל נעול או כלל פרטי, מורכב ככל שיהיה, ולהציג את מצב החוב בתיק בהתחשב בזיכויים שונים במהלך קיום החוב בתיק, עפ"י גישת המאזן חיובים-זיכויים או בשיטת ההערכה "קיזוז זיכויים בעדיפויות". בשיטה הזו הנהוגה עפ"י חוק ההוצאה לפועל וחוק פסיקת ריבית והצמדה, יש משמעות לסדר קרנות החוב בתיק ולסוגיהן וכן למרכיבי החוב דהיינו הקרן הריבית והפרשי ההצמדה בכל מועד שבו יש זיכוי בתיק. תהלך החישוב הוא מורכב ביותר והחישוב ותוצאותיו מוצגים במפורט בדוח המופק ממסך זה ומאפשר מעקב יסודי אחרי כל שלבי החישוב השונים.

מודול חישוב פיצויי עבודה מאפשר להעריך את פיצוי הלנת השכר לעובד, את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים, את הפיצוי בגין אי תשלום לקופת גמל מקופת המעביד ואת אי התשלום לקופת גמל מקופת העובד. המודול מאפשר להעריך גם חוב המגיע לעובד בגין אי תשלום שכר ו/או פיצוי מלאה ו/או חלקית בעבר, וכן מאפשרת לשערך אוטומטית את הפיצויים המגיעים החל ממועד סיום ההלנה ועד למועד החישוב עפ"י כל כלל שערוך רצוי.

בנוסף קיים מודול חישובים פיננסיים כלליים המאפשר לבצע הערכות סכומים באמצעות היוונים ו/או שיטת שפיצר להלוואות חד פעמיות, רב פעמיות, בשיטת החזר קרן קבוע ו/או בשיטת החזר "קרן+ריבית" קבועה.
ניתן גם להעריך חסכונות שנצברים בחסכון חד פעמי ו/או רב פעמי.
ניתן להעריך את הסכום המהוון של סכום רב פעמי שאמור להגיע מידי חודש או מידי שנה. או של סכום חד פעמי שאמור להגיע בעוד מספר שנים.


מבזקי YNET
חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן
נתונים יסודיים לחישוב
  1. ש"ח
  1. ש"ח